php mysqlへ接続 文字化けしないように

$url = "127.0.0.1";


$user = "root";


$pass = "**********";


$db = "db_links";


$link = mysql_connect($url,$user,$pass) or die("MySQLへの接続に失敗しました。");


mysql_query("SET NAMES utf8",$link); //クエリの文字コードを設定


$sdb = mysql_select_db($db,$link) or die("データベースの選択に失敗しました。");


$result = mysql_query($sql, $link) or die("クエリの送信に失敗しました。<br />SQL:".$sql);


mysql_close($link) or die("MySQL切断に失敗しました。");


return($result);